Čo je to poistenie zodpovednosti za škodu ?

Od Jozef Šperka

Bře 06
Poistenie zodpovednosti za škodu

Ako posudzujeme poistenie zodpovednosti za škodu ?

Existujú dva prípady, kedy môže nastať plnenie zodpovednosti za škodu. V prvom prípade ide o subjektívnu zodpovednosť, čo znamená, že škoda sa stala priamo vašim konaním, či už zámerným alebo nezámerným. V prípade objektívnej zodpovednosti však za škodu priamo nemôžete, teda nevykonali ste žiadne úkony, ktoré by mohli niekoho poškodiť, avšak škoda sa stala pričinením alebo nedbanlivosťou tretej strany a je v súvislosti s vašim majetkom či osobou.

Poistite si zodpovednosť za škodu!

Pokiaľ ste fyzická alebo právnická osoba, poistenie zodpovednosti za škodu sa vždy môže zísť. Nikdy neviete, kedy sa stane škodová udalosť, ktorú bude potrebné riešiť. Poistenie zodpovednosti kryje náhradu škody, ktorá bola spôsobená. V prípade poistenia zodpovednosti však pri vyplácaní funguje pravidlo, kedy náhradu škody, teda poistné plnenie, dostáva poškodený ako tretia osoba priamo od poisťovne.

Ako postupovať v prípade zavinenia škody?

Pokiaľ spôsobíte škodu, je potrebné niesť za ňu zodpovednosť. Poškodený si môže písomným návrhom nárokovať na náhradu škody a tým pádom vzniká škodová udalosť. Vašou povinnosťou je nahlásiť túto udalosť poisťovni, ktorá ju preskúma a keď uzná nárok na náhradu škody, poistné plnenie vypláca priamo poškodenej osobe. Ide o trojuholník poistenia zodpovednosti, ktorý jednoducho ukazuje princíp fungovania tohto poistenia.